Alleen professionele hulp- en dienstverleners kunnen voor hun cliënten in ons werkingsgebies een aanvraag indienen bij het Noodfonds. Het Noodfonds helpt erkende hulpverlenende organisaties. Om daarvan enkele te noemen:

 • Maatschappelijke Dienstverlening
 • Algemeen maatschappelijk werk, Sociaal Raadslieden, Schuldhulpverlening, Ouderenadviseurs
 • Woonbegeleiding
 • Hulp voor onbehuisden, Vrouwenopvang, Opvangcentra algemeen
 • Verslavingszorg, Drank en drugs
 • Jeugdzorg/-hulpverlening
 • Reclassering
 • Hulpverlening tot 18 jaar
 • Gezinsvoogdij
 • Opvoed-ondersteuning
 • Geestelijke Gezondheidszorg
 • Thuiszorg, zoals Gespecialiseerde gezinsverzorging

Burgers en vrijwilligers die urgente nood van anderen op het spoor komen, kunnen deze organisaties ook benaderen.
Bedragen kunnen worden overgemaakt op de rekening van de hulpverlenende instanties.