Doelstelling: De stichting dient het algemeen belang door te voorzien in materiële noden, daar waar wettelijke en/of andere voorliggende voorzieningen ontbreken.

Uitgeoefende activiteiten: De stichting verleent financiële hulp aan individuele personen in de regio Zwolle, in gevallen waarin andere voorzieningen ontbreken. De hulp is gericht op het mogelijk maken van structurele oplossingen. De stichting ontvangt haar middelen uit gemeentelijke subsidies, uit donaties van diverse fondsen en incidenteel uit giften van particulieren.

In ons beleidsplan wordt nader ingegaan op onze doelstelling en activiteiten.

Het geld van het Noodfonds wordt op verschillende wijze bijeengebracht. Zo krijgt het Noodfonds geld gedoneerd van het bedrijfsleven, andere (locale/samenwerkende) fondsen en individuele personen.
Om een indruk te geven van ons werk hierbij het meest recente jaaroverzicht : pdfjaarverslag_bestuur2017-V3.pdf

Het complete jaarverslag, waarin een uitgebreide toelichting op de resultaten wordt gegeven, kunt u ook bij ons bureau opvragen.

Het bestuur heeft begin 2017 een onderzoek naar de effectiviteit laten uitvoeren dat mede is gebaseerd op de bevindingen van professionele hulp- en diensteverleners. Daaruit is gebleken dat we in zijn algemeenheid gesproken effectief werken.