In de eerste helft van de vorige eeuw bestonden er in meer dan 300 gemeenten fondsen, commissies voor bijzondere noden. In de jaren vijftig van de vorige eeuw was dit aantal teruggelopen tot meer dan 200 gemeenten. In deze gemeenten bestonden samenwerkingsverbanden tussen particulier initiatief, donateurs en lokale overheid. Na de invoering van de Algemene Bijstandswet in 1965 en de verdere ontwikkeling van het sociale zekerheidsstelsel in Nederland, verdwenen de meeste fondsen. Onder andere in Breda, Amsterdam en Den Haag zijn deze fondsen blijven bestaan. Deze fondsen boden en bieden financiële hulp in situaties waarin hulpverleners geconfronteerd worden met mensen die acute problemen ondervinden en hiervoor geen beroep kunnen doen op een wettelijke regeling.

Het landelijk opererende fonds De M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting constateerde dat er steeds meer mensen tussen “wal en schip geraken” en pleitte op de jaarvergadering van het Amsterdamse samenwerkingsorganisatie SSBNA in 2003 voor hernieuwde samenwerking tussen overheid, hulpverlenende organisaties, kerken, fondsen en anderen in de vorm van een Publiek-Private Samenwerking.

In 2004 is door een zevental fondsen (waaronder de Gravin van Bylandt Stichting en de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht) het initiatief genomen om de nog bestaande samenwerkingsverbanden in het land uit te breiden. De Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht heeft een Zwolse inwoner, de heer J.P. Baarsma, hierover benaderd. De heer Baarsma heeft vervolgens de gemeente Zwolle benaderd. Dit heeft er toe geleid dat er op 9 februari 2005 een verkennende bespreking heeft plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers vanuit hulpverlenende instanties, kerken, lokale fondsen, gemeente Zwolle en de heer Baarsma. Tijdens dit overleg is door de aanwezigen uitgesproken dat het wenselijk zou zijn dat er ook in Zwolle sprake zou zijn van een samenwerkingsverband. Op verzoek van de aanwezigen heeft de gemeente Zwolle vervolgens onderzocht of en in hoeverre in Zwolle een vorm van publiek, private samenwerking tot stand gebracht kan worden. Bij dit onderzoek heeft de gemeente Zwolle de hulp ingeroepen van de heer drs. A. Tj. De Jong (voorzitter van de Amsterdamse stichting SSBNA.

Uiteindelijk is op 25 oktober 2006 de Stichting Noodfonds Zwolle en omstreken opgericht.