Privacybeleid: De behandeling van persoonsgegevens valt onder de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens. Een privacyreglement is aanwezig.

Algemeen Beleidsplan 

Uitgangspunt
Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving beoogt tot algemeen nut te zijn en heeft geen winstoogmerk. De doelstelling en de wijze van verwezenlijking daarvan zijn verwoord in artikel 2 van de statuten:
1. doel: het voorzien in materiële noden van personen of groepen van personen, met name daar waar niet wordt voorzien door wettelijke regelingen, en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het faciliteren van de werkzaamheden van en het bevorderen van de samenwerking tussen de bij haar aangesloten instellingen.

Aangesloten instellingen en Bestuur
Rechtspersonen (instellingen, organisaties en fondsen), die zich bereid verklaren mee te werken aan onze doelstelling worden als leden erkend en als "aangesloten instelling" beschouwd. Deze worden in een registerbijgehouden. De aangesloten instellingen kunnen zich laten vertegenwoordigen door  medewerkers en leidinggevenden in het algemeen bestuur te laten deelnemen.. Het aantal leden van het algemeen bestuur is gelijk aan het aantal aangesloten instellingen vermeerderd met twee of drie onafhankelijke bestuurders, te weten de voorzitter en de penningmeester en -indien het algemeen bestuur daartoe besluit- een derde onafhankelijk bestuurder. Ieder aangesloten instelling benoemt één bestuurder en diens plaatsvervanger(s).
Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf leden, waaronder de onafhankelijke bestuurders als bedoeld in de tweede alinea van deze paragraaf; de overige leden van het dagelijks bestuur worden door het algemeen bestuur uit haar midden benoemd. Bij het benoemen van leden van het dagelijks bestuur zal het algemeen bestuur streven naar een evenwichtige vertegenwoordiging van overheid, hulpverleners, financiers en maatschappelijke organisaties.

Ambities
Voor de vermogensvorming worden zowel plaatselijke- en landelijke fondsen, particulieren en bedrijfsleven benaderd.Voor de realisatie van de doelstellingen zal het bestuur streven naar betrokkenheid van omliggende gemeentes, opdat die naast de ontwikkeling van een gevoel van verantwoordelijkheid hun netwerk van fondsen en particulieren aanspreken steun te verlenen aan het Noodfonds Zwolle en omgeving. Daarnaast zal het regionale bedrijfsleven gevraagd worden actieve steun te geven aan onze stichting.

Beleid en Uitvoering
Om aan de doelstelling te kunnen beantwoorden is een aanvraagprocedure opgezet. Deze kan alleen door een professionele hulp- of dienstverlener worden begonnen. Er is een privacyreglement opgesteld met het oog op de cliëntenregistratie.De afhandeling van aanvragen gebeurt onder verantwoordelijkheid en overeenkomstig de richtlijnen van het stichtingsbestuur door een bureau. De door het bureau genomen beslissingen worden getoetst aan door het bestuur geformuleerd beleid. Op basis van de besluitvorming over aanvragen wordt het beleid geëvalueerd en, indien gewenst, bijgesteld.    Hier vindt u een actueel beleidplan.

Vermogensbeheer
Het beleid is erop gericht het verworven vermogen uit te geven aan honorering van aanvragen om hulpverlening. De stichting houdt beleidsmatig een weerstandsvermogen aan van de gemiddelde omvang van een jaarbudget.

Openheid en verantwoording
Aan de belanghebbenden bij de stichting wordt jaarlijks verslag gedaan van de beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en activiteiten, en daarmee wordt aan hen verantwoording afgelegd. Daarnaast voldoet de stichting ten minste aan de publicatievereisten die de fiscale erkening als Algemeen Nut Beogende Instelling meebrengt.

Beloningsbeleid
De bestuurders kunnen uitsluitend werkelijk gemaakte kosten declareren. Conform artikel 4 lid 8 van de statuten ontvangen zij geen beloning.